1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   5 Zuidwestelijke Delta
  4. Specifieke regionale thema’s

Specifieke regionale thema’s

De thema’s in de gezamenlijke aanpak van Rijk en provincie zijn: een duurzame en veilige Delta, havens en bedrijvigheid, energie, verstedelijking & demografie, recreatie/toerisme & cultuur en tenslotte natuur & landschap. Daarbinnen bepalen Rijk en regio hun prioriteiten.
De zeehavens liggen strategisch en aan diep vaarwater, maar de spoorverbinding naar het zuiden is niet optimaal en in een aantal sluizencomplexen tekenen zich capaciteitsproblemen voor de binnenvaart af. De voorziene grensoverschrijdende projecten, zoals Seine Nord, versterken dit proces. Tegelijkertijd bieden dergelijke projecten economische kansen voor de regio, doordat ze een tegenwicht kunnen bieden aan de optredende bevolkingskrimp in met name Zeeuws-Vlaanderen. De gevolgen van de bevolkingskrimp en de veranderende bevolkingssamenstelling zullen hun stempel drukken op Zeeland, met vraagstukken rond het draagvlak voor voorzieningen, ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en op de woningmarkt. De visie op de toekomst van de Zuidwestelijke Delta is inmiddels door de gezamenlijke overheden vastgelegd in het rapport Dynamische Delta 2020-2040 als afsluiting van de MIRT Verkenning Antwerpen-Rotterdam (MIRT-VAR). Bij de verdere uitwerking en doorvertaling van de opgaven zal vanuit de principes van het duurzaamheidsdenken gewerkt worden: voorkomen dat ontwikkelingen in het ene kapitaal ten koste gaan van de andere kapitalen en zoeken naar synergie.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu