1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   5 Zuidwestelijke Delta
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

In de Gebiedsagenda Zuidwestelijke Delta zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd. Zoals eerder aangegeven decentraliseert het Rijk taken. In dit kader zijn in de Ontwerp Structuurvisie opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in een actualisatie van de gebiedsagenda. Vooruitlopend hierop zijn, naar de mening van het Rijk, de integrale gebiedsopgave Deltawateren en Zeeuws havengebied prioritair. Daarnaast hecht het Rijk aan het uitvoeren van de MIRT VAR-afspraken voor het faciliteren van de ontwikkeling van ‘de logistieke Delta’ (Ontwikkelingsschets 2010 Schelde-estuarium i.s.m. Vlaamse Gewest).

Deltawateren

Het borgen van de waterveiligheid en -kwaliteit, van voldoende zoetwater en het herstel van de estuariene dynamiek als drager voor een duurzaam water- en ecosysteem zijn voor het Rijk van belang. Door de uitvoering van de Deltawerken is voor de korte en middellange termijn de waterveiligheid in de Zuidwestelijke Delta redelijk op orde. Hierdoor zijn echter veel geïsoleerde waterbekkens (Volkerak-Zoommeer, Grevelingen, Hollandsch Diep/ Haringvliet) ontstaan, waardoor de getijdendynamiek en zoutzoetovergangen grotendeels zijn weggevallen. Het gevolg hiervan is dat natuurlijke processen zijn verstoord, de waterkwaliteit is verslechterd en dat de economische potentie van het gebied in de zin van recreatie en toerisme, (schelpdier)visserij en duurzame energie (getijde-energie) onvoldoende wordt benut. De uitdaging voor de Zuidwestelijke Delta is daarom herstel van het evenwicht tussen ecologie, economie en veiligheid, in een klimaatbestendige en veilige, economisch vitale en ecologisch veerkrachtige delta. Ter ontlasting van Rijnmond en de Drechtsteden krijgt het Volkerak- Zoommeer een belangrijke waterbergende functie in geval van extreem hoge rivierafvoer. Aankoppeling van de Grevelingen wordt nader bestudeerd, waarbij onder meer gekeken wordt naar kansen die dit biedt voor een getijdencentrale in de Brouwersdam.
Bij de Ooster- en Westerschelde spelen spanningen tussen economie, recreatie, natuur, toegankelijkheid en veiligheid. De Ooster- en Westerschelde kennen ook opgaven op het gebied van natuur en landschap, zoals herstel en behoud van de bestaande natuur (Natura 2000), plus het ontwikkelen van nieuwe natuur. Deze opgave dient ook ten goede te komen van het Nationale Park Oosterschelde. Voor de Westerschelde geldt een natuurherstelopgave. Bij dit alles moet er ook ruimte zijn voor recreatievaart, binnenvaart en zeevaart; bij de sluizencomplexen van Volkerak, Krammer en Kreekrak valt de wateropgave samen met dreigende belemmeringen voor de binnenvaart vanwege capaciteit.

Zeeuws havengebied

De Westerscheldehavens van Terneuzen (Kanaalzone) en Vlissingen zijn zeehavens van nationaal belang. Goede toegang vanuit zee én land is essentieel voor het benutten van de economische potentie van de Zuidwestelijke Delta. Centraal staat de bereikbaarheid van de binnenvaart en aansluiting op het Trans-Europese transportnetwerk.

De mogelijke en geplande investeringen in de sluis bij Terneuzen, de Sluiskiltunnel, de N62 en de Seine-Scheldeverbinding dragen bij aan het concept Logistieke Delta. Binnen de havengebieden liggen kansen voor logistiek, chemie (Biobased Economy) water en energie. Hierbij wordt aansluiting gezocht bij het Topsectorenbeleid. Naast optimale multimodale achterlandverbindingen(N62/ A58, spoor en congestievrije sluizen) zijn een duurzaam bedrijventerreinbeleid, stimulering van de binnenvaart en containerisatie de opgaven voor het zeehavengebied, waarbij onder meer bedrijven in de haven verder integreren door meer gebruik te maken van elkaars (rest-)producten (biopark Terneuzen).

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu