1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   5 Zuidwestelijke Delta
  4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Kustzone

De opgaven voor de Kustzone zijn waterveiligheid, kwaliteitsverbetering van de kustrecreatie, het verbreden van het toeristisch perspectief en het versterken van cultuurhistorische elementen. Het strand en de duinen zijn in de eerste plaats een natuurlijke verdediging tegen overstromingen. Om het veiligheidsniveau op orde te houden is er voor gekozen om de zandige kust te laten meegroeien met de zee door middel van zandsuppleties. Om mee te kunnen groeien met de zeespiegelstijging is een groter suppletievolume dan nu nodig. Waterkeringen zijn niet alleen belangrijk als kustverdediging, maar hebben ook grote ecologische en recreatieve waarde. Cultuurhistorische elementen, zoals paalhoofden, nollen en havens geven de waterkering een specifiek karakter. Kustplaatsen hebben daardoor ieder een eigen karakter. Recreatie en toerisme in de kustzone vormen een belangrijke pijler onder de Zeeuwse economie. De provincie Zeeland streeft naar groei van deze sector. Bereikbaarheid is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Bij de ruimtelijke ontwikkeling in de kustzone moet nu al rekening worden gehouden met klimaatveranderingen die naar verwachting op een termijn van 200 jaar kunnen optreden; de zeewering moet op sterkte worden gehouden. Een integrale benadering levert kansen voor synergie tussen kustversterking, toeristische kwaliteit, economische kwaliteit en natuurversterking.

Stedennetwerk Z4

In het Stedennetwerk Z4 (Goes, Middelburg, Terneuzen en Vlissingen) wordt concentratie van verstedelijking en (boven) regionale voorzieningen nagestreefd. Zowel ten aanzien van woon- als werklocaties wordt de SER-ladder (ook wel ‘voorkeursvolgorde duurzame verstedelijking’ genoemd) gehanteerd en wordt herstructurering gestimuleerd. Bij de beschreven verstedelijkingsen economische opgaven moet nadrukkelijk een relatie worden gelegd met de demografische ontwikkelingen, zowel in de vorm van (omgaan met) plaatselijke krimp als de afname van de beroepsbevolking wegens vergrijzing (arbeidsmarktbeleid en onderwijs).
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu