1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   4 Zuidvleugel
  4. Visie

Visie

Algemene ontwikkelrichting

De Zuidvleugel is het verstedelijkt gebied in de provincie Zuid- Holland tussen Leiden en Dordrecht. De kern van de Zuidvleugel wordt gevormd door de steden Rotterdam en Den Haag, die de afgelopen decennia steeds meer naar elkaar toe zijn gegroeid. Het gebied wordt in het westen begrensd door de Noordzeekust met stranden en duinen, in het oosten door het Groene Hart met zijn landschappelijke diversiteit, veenweidekarakter en openheid en in het zuiden door de Zuidwestelijke Delta waar land, rivieren en zee samen komen.
De centrale ambitie van de Zuidvleugel is om de internationale concurrentiepositie te verbeteren. In randvoorwaardelijke zin is het van belang, dat in de Zuidvleugel wordt gezorgd voor een aantrekkelijk werk-, woon- en leefklimaat met een voldoende en passend woning- en voorzieningenaanbod, dat de bereikbaarheid wordt gegarandeerd en dat wordt ingespeeld op klimaatveranderingen in relatie tot zoetwater en waterveiligheid. De economische concurrentiepositie van de regio Rotterdam-Den Haag en van de Zuidvleugel als geheel kan verder versterkt worden als de verschillende steden meer profiteren van elkaars nabijheid. Daarvoor moet de metropolitane ontwikkeling worden voortgezet, zonder dat dit ten koste gaat van de kwaliteit en identiteit van de afzonderlijke steden. 
Naast de Zuidvleugel kennen het Groene Hart en de Zuidwestelijke Delta hun eigen specifieke ontwikkelingen. Bij het Groene Hart gaat het om versterking van het gebied tot een economisch en landschappelijk waardevol woon- en werkgebied en bij de Zuidwestelijke Delta om de versterking tot een klimaatbestendig, veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal deltagebied.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu