1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   4 Zuidvleugel
  4. Specifieke regionale thema's

Specifieke regionale thema's

Vanuit de algemene ontwikkelrichting zijn in de Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland samen met de regio vijf thematische opgaven benoemd: economie bevorderen, stedelijk intensiveren, landschap dichter bij huis brengen, bereikbaarheid verbeteren en water- en energieopgaven aanpakken. In de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Milieu is aangegeven dat het Rijk in het ruimtelijk domein taken decentraliseert en meer overlaat aan provincies en gemeenten. Dit heeft gevolgen voor de rolverdeling tussen Rijk en regio bij deze vijf opgaven.

Economie bevorderen

De Zuidvleugel zet in op verdere versterking van de vier pijlers waar de economie op rust: het haven industrieel complex in de Rotterdamse regio (mainport Rotterdam), de greenports Westland- Oostland, Bollenstreek en Boskoop, het internationaal cluster van recht, vrede en veiligheid in Den Haag en het cluster van bedrijven en kennisinstellingen in de biotechnologie (Life&Health sciences) in Leiden en Delft. Daarnaast biedt de Zuidvleugel kansrijke sectoren in de kenniseconomie, zoals deltatechnologie, energietransitie, de creatieve sector en in de logistiek. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht met het topsectorenbeleid. 
Uit de koppeling tussen de greenports en de mainport Rotterdam is meerwaarde te behalen, bijvoorbeeld via de voorgenomen realisatie van de ‘Coolport’ in de Waal-Eemshaven. Verdringing van de tuinbouwfunctie in het Westland-Oostland door woningbouw is ongewenst. Voor de toekomst is verbinding tussen het havencomplex en kennisintensieve stedelijke bedrijvigheid belangrijk. Herstructurering van Stadshavens moet ook in dat licht bezien worden. Ook is er een toenemende integratie met de havens van Dordrecht en Moerdijk, het logistieke cluster van West-Brabant en met achterlandknooppunten.

Stedelijk intensiveren

Om aan de grote woningbouwopgave in de Zuidvleugel te voldoen ligt de nadruk op bouwen binnen het bestaand stedelijk gebied. Tot 2040 moeten er in dit gebied nog ongeveer 280.000 woningen worden bijgebouwd en ongeveer 220.000 woningen worden vervangen. De extra woningvraag concentreert zich voor meer dan de helft (55%) in het gebied rond Den Haag. Ook in de regio Rotterdam en het gebied rond Leiden slaat een aanzienlijk deel van de uitbreidingsvraag neer (respectievelijk 20% en 10%). In de regio Rotterdam is er echter vooral sprake van een kwalitatieve mismatch in gevraagde en beschikbare woningen en woonmilieus. Tot 2040 zullen hier ruim 100.000 woningen worden vervangen. Om de kwetsbaarheid in sociaal-economisch opzicht te verminderen wordt naast woningbouw onder meer ingezet op scholing en economische ontwikkeling. Voor Rotterdam-Zuid gebeurt dit in een gecoördineerde aanpak via het nationaal programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid.

Landschap dichter bij huis brengen

Vanwege de verdichting van het stedelijk gebied gaan de landschappen rondom de steden aan betekenis toenemen en een landschappelijk netwerk vormen. Deze groenstructuur bestaat uit zes grote provinciale landschappen, verschillende regioparken en stadsparken en groenblauwe verbindingen die het stedelijke gebied en de verschillende onderdelen met elkaar verbinden. Gelet op de ligging direct tegen de grote steden moeten vooral de gebieden met groenblauwe topkwaliteit (Duin, Horst en Weide, Hof van Delfland en IJsselmonde/Deltapoort) goed bereikbaar zijn en voldoende recreatiemogelijkheden bieden. Dit is van belang voor de stadsbewoners (recreatie), voor natuurbehoud (biodiversiteit) en economie (landbouw en vestigingsklimaat). Dit betekent intensivering van de activiteiten in deze gebieden.
Met de aanleg van 750 ha. nieuw natuur- en recreatiegebied en uitvoering van leefbaarheidsprojecten in het kader van het Project Mainportontwikkeling Rotterdam, wordt ook de leefbaarheid in de regio Rotterdam versterkt.

Bereikbaarheid verbeteren

De laatste decennia is de druk op de verkeer- en vervoernetwerken in de Zuidvleugel toegenomen. Daarom is er al flink geïnvesteerd in de Zuidvleugel. Bovendien staan voor de periode tot 2020 nog forse investeringen gepland, waaronder het Programma Hoogfrequent Spoor, de A4 Delft-Schiedam, de A15 Maasvlakte-Vaanplein en het Actieprogramma Regionaal Openbaar Vervoer. Desondanks zijn aanvullende investeringen nodig om de bereikbaarheidsdoelstellingen te realiseren. Mede als resultaat van de MIRT verkenningen Rotterdam Vooruit, Haaglanden en Holland-Rijnland wordt tot en met 2023 prioriteit gegeven aan de realisatie van vijf projecten: Rijnlandroute, A13/A16, Nieuwe Westelijke Oeververbinding (NWO), A4 passage Den Haag + poorten en inprikkers en A20 Nieuwerkerk - knooppunt Gouwe. Voor het laatste project geldt de randvoorwaarde, dat de eerste vier projecten binnen de financiële kaders kunnen worden gerealiseerd.

Water- en energieopgaven aanpakken

Vanwege de ligging is de wateropgave in de Zuidvleugel een belangrijk punt. Binnen het deelprogramma Rijnmond- Drechtsteden van het Deltaprogramma (in samenwerking met vooral de deelprogramma’s Zoetwater, Rivieren en Zuidwestelijke Delta) wordt deze opgave opgepakt met als doel het borgen van de waterveiligheid voor de lange termijn en het scheppen van de randvoorwaarden voor een duurzame zoetwatervoorziening. Het is van belang de wateropgave in het licht van klimaatverandering slim te combineren met de ruimtelijke en economische ambities van de regio Rijnmond-Drechtsteden. De toenemende verstedelijking en de aanwezigheid van mainport Rotterdam en greenports, in combinatie met de klimaatverandering, vraagt om een duurzame inrichting van de ruimte: klimaatbestendig en robuust. Dit biedt ook kansen om de regio aantrekkelijker te maken én te innoveren. De aard van de wateropgave vraagt om nu voor te sorteren met een keuze voor een hoofdontwikkelingsrichting, maar tevens ruimte te laten voor nieuwe inzichten.
De zekerheid van een robuuste en toekomstgerichte energievoorziening is van groot belang. De opgave is in de Zuidvleugel extra groot, omdat de mainport Rotterdam knooppunt is voor fossiele brandstoffen en een groot petrochemisch complex en energiecentrales heeft.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu