1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   4 Zuidvleugel
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

In de Gebiedsagenda Zuidvleugel/Zuid-Holland zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd: Metropoolvorming in de Zuidvleugel, Groene Hart en Zuidwestelijke Delta. De eerste is verder onderverdeeld naar Den Haag Centrale Zone, Rotterdam- Zuid en Stadshavens, Technologische Innovatieve Campus (TIC) Delft, As Leiden-Katwijk, Drechtsteden/Deltapoort, kerngebieden Greenports en Zuidplaspolder. Zoals eerder aangegeven decentraliseert het Rijk taken. In dit kader zijn in de Ontwerp Structuurvisie opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in een actualisatie van de gebiedsagenda. Vooruitlopend hierop zijn, naar de mening van het Rijk, de integrale gebiedsopgaven Mainport Rotterdam/Rotterdam-Zuid en Stadshavens, Den Haag internationale stad, Greenports en Zuidwestelijke Delta prioritair ten behoeve van het verbeteren van het vestigingsklimaat van de regio en het vernieuwen en versterken van de mainport Rotterdam.
Voor de aanleg van het project A4 Delft-Schiedam heeft de Raad van State een belangrijke uitspraak gedaan waardoor het Tracébesluit onherroepelijk is geworden. Hierdoor kan definitief begonnen worden met de aanleg van het ontbrekende stuk A4.

Mainport Rotterdam/Rotterdam-Zuid en Stadshavens

De mainport Rotterdam is van oudsher de stuwende kracht achter de economie in de Rotterdamse regio en de ontwikkeling van de stad Rotterdam. Met de Tweede Maasvlakte en ontwikkelingen in de Drechtsteden wordt die positie verder versterkt en strekt het haven- en industrieel complex zich uit tot West-Brabant. Opgave is het vernieuwen, versterken en efficiënter benutten van de mainport Rotterdam door het verbeteren van de bereikbaarheid en het ontwikkelen van een efficiënt multimodaal logistiek netwerk in samenhang met de andere Nederlandse zeehavens, de Haven van Antwerpen en achterlandknopen, in lijn met de afspraken die hierover in het kader van de havenalliantie en de MIRT Verkenning Antwerpen-Rotterdam zijn gemaakt. Concreet liggen er kansen in de logistiek, maritieme zakelijke dienstverlening, duurzame energie en deltatechnologie. Voor de ontwikkeling van een meer kennisintensieve economie is het nodig het stedelijk vestigingsklimaat te versterken. Het is daarbij de opgave Stadshavens te ontwikkelen als binnenstedelijke gebiedsontwikkeling en economische locatie waar verbinding wordt gelegd tussen stedelijke economie en mainport. Om het arbeidspotentieel van de regio beter te benutten moeten sociaaleconomische opgaven worden opgepakt, met name via het nationaal programma Kwaliteitssprong Rotterdam-Zuid.

Den Haag internationale stad

Den Haag ontwikkelt zich steeds verder als internationale stad van Recht, Vrede en Veiligheid. Het aantal internationale organisaties, (kennis)instellingen en de betekenis ervan voor de economie neemt sterk toe. Den Haag is daarnaast een belangrijke internationale vestigingsplaats voor de zakelijke hoofdkantorenmarkt. De opgave is de ontwikkeling van Den Haag tot internationale stad verder te stimuleren en te faciliteren door de versterking van het stedelijke vestigingsklimaat. Enerzijds door een verbetering van de interne en externe bereikbaarheid en anderzijds door versterking van de verschillende economische kerngebieden in de Centrale Zone van Den Haag (Scheveningen-World Forumgebied/ Internationale Zone-Centrum-Binckhorst). Het huisvesten van een belangrijk deel van de binnenstedelijke bouwopgave vindt in deze Centrale Zone plaats.

Greenports

In Zuid-Holland zijn drie van de vijf Nederlandse greenports gelegen: Westland-Oostland, Bollenstreek en Boskoop. Daarnaast ligt de greenport Aalsmeer op de grens van Noord- en Zuid-Holland. De greenports worden gekenmerkt door kennisintensieve agrobedrijvigheid gerelateerd aan logistiek, handel, export en dienstverlening. Het zijn samenhangende en geïntegreerde clusters, sterk verbonden met de stedelijke centra. De opgave is vierledig: het beschikbaar hebben en houden van voldoende ruimte voor de teelt, verduurzaming van de teelt (alternatieven voor fossiele brandstoffen en duurzaam watersysteem), zorgen voor een goede bereikbaarheid en aanvullende multimodale logistieke oplossingen en het stimuleren van innovatief vermogen en kennisontwikkeling. Hiervoor moeten onder meer bestaande gebieden worden geherstructureerd.

Zuidwestelijke Delta

De Zuidwestelijke Delta strekt zich uit over de provincies Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant. Het Zuid-Hollandse deel wordt globaal begrensd door de Maasvlakte en het Rijnmondgebied (noorden), de Drechtsteden (oosten) en het Hollands Diep, Krammer-Volkerak en Grevelingenmeer (zuid). De opgave is een klimaatbestendig, veilig, ecologisch veerkrachtig en economisch vitaal deltagebied.

Wateropgaven inclusief Deltaprogramma

In dit gebied is het van belang de waterveiligheid en -kwaliteit, zoetwatervoorziening en ontwikkeling van een maatregelenpakket droogte/verzilting te borgen. Dit wordt uitgevoerd door onder andere het Hoogwaterbeschermingsprogramma en Deltaprogramma met o.a. de deelprogramma’s Zoetwater, Rijnmond-Drechtsteden, Zuidwestelijke Delta en Kust.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu