1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   4 Zuidvleugel
  4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Voor de overige gebiedsopgaven uit de Gebiedsagenda Zuidvleugel/ Zuid-Holland geldt dat deze ieder een bijdrage leveren aan het welslagen van de gewenste ontwikkeling van het gebied. In het kader van de voorgenomen decentralisatie van rijkstaken gaat het Rijk er vanuit dat de regio het voortouw heeft bij deze gebiedsopgaven. De mate van betrokkenheid van het Rijk moet nog nader worden benoemd en uitgewerkt en is onderwerp van gesprek in het bestuurlijk overleg MIRT. Hierbij is maatwerk per gebiedsopgave aan de orde. Het gaat om de volgende gebiedsopgaven:
  • TIC Delft: ontwikkeling campus en woningbouw;
  • As Leiden-Katwijk: ontwikkeling Bio Sciencepark, ESA/ESTEC en woningbouwlocatie Valkenburg;
  • Drechtsteden/Deltapoort: samenhang tussen economische structuurversterking en sociaal-economische ontwikkeling, verbeteren externe veiligheid, verbeteren groen-blauwe kwaliteiten;
  • Zuidplaspolder: integrale gebiedsontwikkeling (wonen, glas, natuur, water);
  • Groene Hart: versterken van het gebied tot een economisch en landschappelijk waardevol woon- en werkgebied.  
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu