1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   3 Utrecht
  4. Specifieke regionale thema's

Specifieke regionale thema's

Ruimtedruk

Als gevolg van de aantrekkelijkheid van het gebied en de hoog opgeleide beroepsbevolking zal de druk op de regio hoog blijven. Naar verwachting zullen de economie en het aantal huishoudens tot 2040 blijven groeien. Tot 2040 is er in de regio Utrecht een vraag naar 100.000 woningen en daarnaast vragen rond de 20.000 woningen om vervanging.

Wateropgave

Om de regio Utrecht ook op de lange termijn aantrekkelijk en leefbaar te houden is aandacht nodig voor de wateropgave. Het gaat daarbij voornamelijk om het omgaan met hogere rivierwaterstanden, de beschikbaarheid van zoetwater voor o.a. drinkwater, de relatie met bodemdaling, landbouw en natuur en het behoud van de functionaliteit van de waterhuishouding bij verstedelijking, nu en bij klimaatverandering.

Economisch aantrekkelijke, bereikbare en leefbare regio

De ambitie van de regio is de diversiteit van het gebied te versterken, te verbreden en een economisch aantrekkelijke, bereikbare en leefbare regio te blijven. De regio wil de economische potenties van onder meer de sectoren creatieve industrie en life-sciences versterken en uitbouwen. Hierbij wordt ook aansluiting gezocht bij het Topsectorenbeleid. Daarin past bijvoorbeeld een focus op de versterking van het Utrecht Science Park. Het betreft een ontwikkeling van kennisinstellingen en -bedrijven in het gebied De Uithof, met aandacht voor de gebiedsontsluiting, de landschappelijke vormgeving én het clusteren van de juiste bedrijven en instellingen. Doel hierbij is een omgeving te creëren die past bij het ontwikkelen van hoogwaardige kennis en bij het doorgeven en toepassen van die kennis. Daarnaast is de financiële en zakelijke dienstverlening goed vertegenwoordigd in de regio, waardoor onder meer goede verbindingen met Amsterdam/Schiphol van groot belang blijven.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu