1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   3 Utrecht
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

In de Gebiedsagenda Utrecht zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd. Zoals eerder aangegeven decentraliseert het Rijk taken. In dit kader zijn in de Ontwerp Structuurvisie opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in een actualisatie van de gebiedsagenda. Vooruitlopend hierop is, naar de mening van het Rijk, prioritair dat er gekomen wordt tot gezamenlijke afspraken over binnenstedelijk bouwen in relatie tot de draaischijf Utrecht en het op langere termijn stimuleren van de regionale ontwikkeling van de A12-zone. Daarnaast is het van belang dat de waterveiligheidsopgave langs de Lek en Nederrijn wordt gerealiseerd. Ook de zoetwatervoorziening via het hoofdwatersysteem is van groot belang. Ook het oppakken van de weginfrastructuur via de projecten de Ring rond Utrecht (A2, A12, A27, Noordelijke Randweg Utrecht (NRU)) en de Driehoek (knooppunt Hoevelaken, A27/A1, A28) wordt als prioritair gezien, net als het aanpakken van het spoorsysteem via PHS / Randstadspoor en basisnet. 

Utrecht

De hoge ruimtedruk en de bereikbaarheid blijven in deze regio het centrale ruimtelijke vraagstuk voor de komende jaren. Om daarmee om te gaan zijn reeds een aantal scherpe keuzen gemaakt. De belangrijkste is dat de regio – naast het afronden van de omvangrijke Vinex-taakstelling in Leidsche Rijn – hoge prioriteit geeft aan binnenstedelijk bouwen voor zowel wonen als werken. Dit draagt tevens bij aan het beter benutten van de (OV)infrastructuur en het behouden van de landschappelijke en cultuurhistorische waarden. Ook is in overleg met het Rijk afgesproken om de komende decennia 15.000 woningen van de Utrechtse en Gooise behoefte te bouwen in Almere. De principes van verdichting en transformatie worden zowel toegepast op woningbouw- als op bedrijvenlocaties. Hergebruik van ruimte, verdichting en bereikbaarheid zijn daarmee kernbegrippen van de gebiedsagenda Utrecht. Hieraan gekoppeld is de regionale ambitie om op het gebied van openbaar vervoer (OV) een kwaliteitsverbetering te bereiken. De realisatie van de OV Terminal in Utrecht en de aanleg van een tram naar Utrecht Science Park/de Uithof vormen daarin belangrijke stappen. Om de binnenstedelijke woningbouw mogelijk te maken dient te worden geïnvesteerd in relatief kleine projecten voor transformatie of verdichting, aangezien het aantal grote locaties beperkt is (denk aan Merwedekanaalzone, Cartesiusdriehoek). Bij verdichting dient voorkomen te worden dat verslechtering van de leefomgeving plaatsvindt. Het is daarom de gezamenlijke uitdaging voor Rijk, provincie en gemeenten om de economische groei, de woningbouwopgave en de bereikbaarheid te accommoderen in onderlinge verwevenheid met de kwaliteit van de leefomgeving.

Mede daarom wil het kabinet gemeenten meer ruimte geven voor kleinschalige natuurlijke groei en woningbouw aansluitend bij de woonwensen van mensen. Het Rijk en de regio werken in de Utrechtse regio daarnaast samen aan de ontwikkeling van het Lekkanaal/Het Klooster voor de binnenvaart, waar diverse opgaven zoals de uitbreiding van de capaciteit van de Beatrixsluis, aanleg van een binnenhaven, realisatie van ligplaatsen, ontwikkeling van een bedrijventerrein en de Nieuwe Hollandse Waterlinie samen komen.

De A12-zone

Op de langere termijn komt één groter gebied als kansrijk naar voren, namelijk de A12-zone tussen Oudenrijn en Lunetten. Dit is potentieel een transformatie- en verdichtingslocatie van Randstedelijk formaat. Voor de A12-zone is in het voorjaar van 2011 een ontwikkelperspectief geschetst dat houvast geeft aan een proces van actief rentmeesterschap tot 2025. Het Rijk zal in dit gebied na 2020 de rijksweg A12 verbreden.

Wateropgaven inclusief Deltaprogramma

Voor deze regio is het van belang om de waterveiligheidsopgave van Ruimte voor de Rivier langs de Lek en de Nederrijn te realiseren. Daarnaast moet een langetermijnstrategie ontwikkeld worden om ook bij hogere rivierwaterstanden en extremere weersomstandigheden de waterveiligheid en de zoetwatervoorziening op orde te houden (deelprogramma Rivieren en deelprogramma Zoetwater van het Deltaprogramma).

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu