1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   3 Utrecht
  4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

Regio Amersfoort

De regio Amersfoort zet wat woningbouw betreft eveneens in op binnenstedelijk bouwen. Dit betekent dat er herstructurerings- en transformatieopgaven liggen in met name Amersfoort en Soest en verdichtingsopgaven in de hele regio. Complexe opgaven zijn de centrumontwikkeling en de spoorzone in Amersfoort. Bij de woningbouwlocaties buiten het bestaand stedelijk gebied is de opgave de uitleggebieden in te passen in de landelijk fraaie omgeving van Amersfoort. Een belangrijke verkeer- en vervoeropgave is de mobiliteit in de Driehoek Utrecht-Hilversum- Amersfoort. Dit betreft de planstudies met een rijksbetrokkenheid, de snelwegen (knooppunt Hoevelaken, A27/A1, A28) en een regionale opgave in de vorm van het pakket maatregelen voor de bereikbaarheid binnen het gebied. Bij de hoofdwegen is de capaciteitsuitbreiding in combinatie met de inpassing in een deels stedelijk en deels landelijk gebied het vraagpunt. In het buitengebied is de opgave om de landbouw duurzaam en vitaal te ontwikkelen, de recreatieve toegankelijkheid te vergroten en de landschappelijke, cultuurhistorische en ecologische kwaliteiten te versterken.

Regio Utrecht West

In het westelijke deel van de provincie zijn de ruimtelijke opgaven vooral landelijk van aard. De overkoepelende opgave voor het Groene Hart is de kernkwaliteiten van het gebied te behouden en verder te ontwikkelen. De regio werkt daaraan via de ontwikkeling van de zogenoemde Groene Ruggengraat, een robuuste ecologische verbindingszone tussen de Zeeuwse Delta en het Lauwersmeergebied. In het Westelijke Veenweidegebied zijn de inspanningen gericht op het tegengaan van de bodemdaling en de verzilting, het verbeteren van de watersystemen en de -kwaliteit, de versterking van het landschap en de vergroting van de vitaliteit van de landbouw. Specifiek voor het gebied Groot Mijdrecht-Noord is de opgave de effecten van zoute kwel in het boezemwater te verminderen.

Utrecht Zuidoost

De regionale opgave voor het WERV-gebied (Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal) is de duurzame ontwikkeling van Food Valley in een deels verstedelijkte en deels landschappelijk waardevolle omgeving. Op de Utrechtse Heuvelrug leggen verstedelijking, mobiliteit en recreatie claims op de ruimte en de kwaliteit van het tweede grootste aaneengesloten bosgebied van Nederland. Het terrein van de voormalige vliegbasis Soesterberg wordt herontwikkeld als natuur- en cultuurlandschap.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu