1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   8 Oost-Nederland
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

In de Gebiedsagenda Oost-Nederland zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd. Zoals eerder aangegeven decentraliseert het Rijk taken. In dit kader zijn in de Ontwerp Structuurvisie opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in een actualisatie van de gebiedsagenda. Vooruitlopend hierop zijn, naar de mening van het Rijk, de achterlandverbindingen alsook de waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw prioritair.

Multimodale achterlandverbindingen: A1 corridor, A12 corridor en A15 corridor

Vanwege de strategische ligging loopt een aantal belangrijke internationale verbindingen door Oost-Nederland. De kwaliteit hiervan is binnen het Trans Europese Netwerk (TEN) van groot belang. Dit geldt voor weg-, rail- en waterverbindingen. De corridors waar het om gaat zijn:

  • De A1-corridor (inclusief de Berlijnlijn en het Twentekanaal) die de Randstad verbindt met Hannover en Berlijn. Hiervoor is een samenhangend gebiedsontwikkelingsprogramma voor bereikbaarheid, economie en ruimtelijke kwaliteit mede in relatie tot de Stedendriehoek en Twente opgezet. De IJssel en de Twentekanalen zorgen voor een goede ontsluiting over water van de regio Twente en de Hanzesteden.
  • De A12-corridor (inclusief ICE/Deltalijn), die de verbinding vormt tussen de Randstad en Keulen/Frankfurt. In samenhang worden de ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen tussen Veenendaal en de Duitse grens bekeken, mede in relatie tot de opgaven van het middengebied van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, Food Valley en het stapsgewijs verbeteren van de Deltalijn.
  • De A15-corridor (inclusief Betuweroute en Waal) die de Rotterdamse haven verbindt met het Duitse achterland, mede in relatie tot de versterking van het middengebied van de Stadsregio Arnhem Nijmegen en de A12 corridor. Voor de ViA15 is voor de zomer van 2011 door het Rijk, de provincie en de stadregio een principe-akkoord gesloten over de financiering van de doortrekking van de A15 vanaf knooppunt Ressen tot aan de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Het beperkte aantal rivierovergangen verdient speciale aandacht in relatie tot het functioneren van de achterlandverbinding. Daarnaast verkent de provincie Gelderland met diverse betrokken partijen de vergroting van de slagkracht van de trimodale achterlandverbinding Betuweroute/Waal/A15. Een verkenning naar een eventueel Railopstappunt in de regio Arnhem Nijmegen vormt hiervan onderdeel. De stadsregio Twente onderzoekt met diverse betrokken partijen de mogelijkheden van een functie als logistieke draaischijf in (inter) nationaal verband. Hiermee wil de regio Oost-Nederland een bijdrage leveren aan de topsector Logistiek.  

Waterveiligheid: IJsseldelta Zuid, Waalweelde en IJsselsprong inclusief Deltaprogramma

Het Rijk acht het van belang om een integrale strategie te formuleren voor het totale rivierengebied van Maas en Rijntakken (Waal, Nederrijn, Lek en de IJssel, deelprogramma rivieren van het Deltaprogramma) en de IJsselvechtdelta (deelprogramma’s Zoetwater en Rivieren van het Deltaprogramma) voor waterveiligheid in combinatie met bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit, natuur, economische ontwikkeling en woningbouw.

  • In de integrale gebiedsontwikkeling IJsseldelta-Zuid komen de volgende opgaven samen: vergroten van de waterveiligheid, woningbouw, verbetering van de bereikbaarheid, verbetering toeristisch recreatieve infrastructuur, economische en agrarische structuurversterking. Prominent deelproject is de aanleg van een bypass van de IJssel in combinatie met zomerbedverlaging van de Beneden-IJssel.
  • Waalweelde is een gebiedsontwikkelingsproject langs de Waal, van de Duitse grens tot de grens met de provincie Zuid-Holland. De centrale opgaven zijn waterveiligheid, benutten van economische ontwikkelkansen, natuurontwikkeling en versterking van de ruimtelijke kwaliteit. Onderdelen van Waalweelde bestaan uit realisatie van de lopende uitvoeringsprogramma’s Ruimte voor de Rivier, Nadere Uitwerking Rivierengebied (NURG) en het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP).
  • Het gebiedsontwikkelingsprogramma IJsselsprong combineert een betere bescherming tegen hoogwater (Ruimte voor de Rivier), de verbetering bereikbaarheid, natuurontwikkeling en woningbouw in de gemeenten Brummen, Voorst en Zutphen.   

 

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu