1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   8 Oost-Nederland
  4. Gebiedsopgaven stedelijke regio's

Gebiedsopgaven stedelijke regio's

Stadsregio Arnhem Nijmegen

De belangrijkste opgave voor de stadsregio is de versterking van het stedelijk kerngebied en realisatie van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor werken en wonen, verbeteren van leefbaarheid en interne en externe bereikbaarheid (OV en weg). De stadsregio is de thuisbasis van Health Valley: het medische technologiecluster in Nijmegen en omgeving dat bedrijven, overheden, gezondheidzorgen kennisinstellingen met elkaar verbindt. Er wordt samenwerking gezocht op de as Enschede-Nijmegen-Oss-Eindhoven en daarbuiten. Ambitie is uit te groeien tot een toonaangevend Europees cluster op het gebied van health en technologie, dit in aansluiting bij de topsector life sciences. In de stadsregio moeten tot 2040 nog ruim 50.000 woningen worden bijgebouwd om in de woningbehoefte te kunnen voorzien. De noord-zuidverbinding van de stadsregio via de A50-corridor behoeft aandacht. Met een maatregelenpakket voor Beter Benutten en realisatie van een compleet HOV-netwerk, inclusief grensoverschrijdende verbindingen, wil de stadsregio de positie van het openbaar vervoer versterken en haar bereikbaarheid vergroten. Daarnaast is sprake van een complexe opeenstapeling van investeringen in nationaal en regionaal spoor die met name samenkomen rond de OV-knoop Arnhem.

Regio Food Valley

Belangrijkste opgave in de Food Valley is het uitbouwen van de internationale concurrentiepositie van het kennis- en innovatiecluster rondom Wageningen Universiteit en researchcentrum (WUR) tot de top 5 op het gebied van gezonde en duurzame voeding en leefomgeving in aansluiting bij de topsector agrofood. Dit vraagt om het realiseren van een aantrekkelijk en veilig woon- en werkklimaat en de realisatie van goede faciliteiten voor kennisontwikkeling en -valorisatie. Een goede ontsluiting is daarbij essentieel.

Stadsregio Twente

De opgave van Twente is versterking van het stedelijk kerngebied met in het bijzonder de innovatiedriehoek (bestaande uit Hart van Zuid in Hengelo-het Kennispark van de Universiteit in Enschedegebiedsontwikkeling Luchthaven Twente). Daarbij wordt gestreefd naar integrale ontwikkeling van ruimtelijke en infrastructurele opgaven, naar duurzaam en energiezuinig bouwen en naar ruimtelijke kwaliteit. De vervlechting van nationaal en regionaal verkeer op het hoofdwegennet, als gevolg van het samenkomen van de verkeersstromen in het stedelijke gebied, vermindert de doorstroming op de achterlandverbinding en de bereikbaarheid van het stedelijk netwerk (inclusief Innovatiedriehoek). In Twente is in de afgelopen jaren een belangrijk cluster nanotechnologie in de topsector high tech systemen en materialen ontstaan. Daarbij fungeert de Universiteit Twente (UT) in samenwerking met overheden en het bedrijfsleven als incubator en innovator. Projecten als het Kennispark Twente, het WTC in Hart van Zuid/WTC in Hengelo, de capaciteitsuitbreiding van de A1 en de gebiedsontwikkelingsplannen voor het luchthavengebied met een mogelijke heropening van de Luchthaven Twente, ondersteunen deze strategie ruimtelijk en bedrijfsmatig. Met aanvullende maatregelen voor Beter Benutten en uitbreiding en verbetering van het Agglonet Twente, inclusief grensoverschrijdende verbindingen, wil de stadsregio de positie van het openbaar vervoer versterken en de bereikbaarheid van het gebied vergroten. Een burgerluchthaven Twente kan in regionaal ruimtelijk-economisch perspectief bijdragen aan de internationale bereikbaarheid van de Euregio. Twente werkt in internationaal verband (Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente) samen aan de ontwikkeling van een grensoverschrijdende regio.

Zwolle-Kampen Netwerkstad (ZKN)

ZKN is net als de Noordvleugel en BrabantStad een regio met grote aantrekkingskracht voor bedrijven. De grootste opgave is te voorkomen dat er op dit knooppunt van wegen, spoorwegen en waterwegen knelpunten ontstaan. Daarbij moet met meer ruimtereserveringen rekening worden gehouden, vanwege de verwachte groei van de mobiliteit op de (middel)lange termijn. De ontwikkeling van spoorzone Zwolle is daarbij een essentiële opgave. De economische en demografische groeiopgave van Zwolle/Kampen komt in een nieuw perspectief te staan door de water- en klimaatopgave in de IJsseldelta. Keuzes en nieuwe functiecombinaties zijn nodig om gevolgen van peilverhoging en rivierverruiming op te vangen en tegelijkertijd ruimte te bieden voor de verstedelijkings- en bereikbaarheidsopgaven. In de strategische verkenning Zwolle Kampen Netwerkstad 2040 wordt verkend op welke wijze de schaalsprong in de IJsseldelta klimaatbestendig kan worden geaccommodeerd.

Regio Stedendriehoek

Het Assenkruis van A1-zone en IJsselzone vormt de kern van de Stedendriehoek Apeldoorn-Deventer-Zutphen en verbindt de regio met de andere stedelijke regio’s in Oost-Nederland. Het Assenkruis wordt versterkt door een combinatie van infrastructurele maatregelen en gebiedsontwikkeling: capaciteitsverruiming autosnelweg, ontwikkeling stationslocaties, realisering stadsassen, herstructurering van bedrijventerreinen, innovatieve glastuinbouw en de IJsselsprong Zutphen.
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu