1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   2 Noordwest-Nederland
  4. Specifieke regionale thema’s

Specifieke regionale thema’s

Druk op woningmarkt

Om in de Europese top mee te kunnen blijven spelen, is de ruimtelijke ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam gericht op het creëren van een hoogwaardig, veilig en duurzaam leef- en woonmilieu, waar bedrijven, bewoners en bezoekers zich graag willen vestigen en willen verblijven. Naast de zorg voor een passend woningaanbod voor zowel de huidige als toekomstige inwoners, wordt ingezet op het realiseren van een internationaal concurrerend vestigingsklimaat. Voor de groeiende (beroeps) bevolking van de Metropoolregio Amsterdam zijn in de periode 2010-2020 circa 100.000 nieuwe woningen nodig. De vervangingsbehoefte, in bijvoorbeeld de vroeg-naoorlogse milieus, is met 44.000 stuks eveneens omvangrijk. De meest recente prognoses wijzen er op dat de woonvraag in het noordelijke deel van de Randstad (inclusief Utrecht) op de langere termijn alleen maar zal toenemen. Indien deze verstedelijkingsopgave niet wordt gerealiseerd, komt de economische groei onder druk te staan. De ambitie is om een groot deel van de uitbreidingsopgave binnenstedelijk te laten realiseren. Verder is de strategie gericht op bundeling van de verstedelijking op de as Haarlemmermeer-Amsterdam-Almere. Het gebied Zaan- IJ-oevers maakt deel uit van deze as. Om de economische kansen ook daadwerkelijk te kunnen benutten, zal er zo veel mogelijk moeten worden gebouwd volgens kwalitatieve woonvoorkeuren. Het Rijk is bereid om belemmeringen die kleinschalige, op de eigen behoefte gerichte initiatieven in het Groene Hart in de weg kunnen staan, weg te nemen.

Goede bereikbaarheid

Een goede bereikbaarheid is een belangrijke randvoorwaarde voor het versterken van de economische potentie. Daarom is de inzet gericht op het ontwikkelen van een robuust mobiliteitssysteem, dat tevens bijdraagt aan de verbetering van de veiligheid en leefbaarheid. Dit vraagt om een integrale benadering van mobiliteit en ruimte.

Energie en klimaatadaptatie

Over de hele linie wordt ingezet op energiebesparing en het opwekken van meer duurzame energie. Het verkleinen van de kans op overstromingen door zeespiegelstijging, hoge rivierafvoeren en extreme neerslag, vormt een belangrijke uitdaging. Waar mogelijk gebeurt dit in combinatie met het verbeteren van de waterkwaliteit, natuurontwikkeling en het vergroten van de toeristisch-recreatieve mogelijkheden.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu