1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   2 Noordwest-Nederland
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

In de Gebiedsagenda Noordwest Nederland zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd. Zoals eerder aangegeven decentraliseert het Rijk taken. In dit kader zijn in de Ontwerp Structuurvisie opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in een actualisatie van de gebiedsagenda. Vooruitlopend hierop zijn, naar de mening van het Rijk de onderstaande integrale gebiedsopgaven prioritair. Daarbij is voor het Rijk het verbeteren van de bereikbaarheid van de Metropoolregio Amsterdam belangrijk. Na realisatie van alle reeds geplande investeringen ziet het Rijk vooral noodzaak tot verbeteringen aan de noordkant van Amsterdam en op termijn de achterlandverbinding naar het oosten. Voor de aanleg van het project Weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere is in het voorjaar van 2011 het Tracébesluit genomen. De start van de realisatie wordt daarom voorzien in 2011.

Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer

Het wereldwijde netwerk van verbindingen op Schiphol staat ten dienste van de gehele Nederlandse economie, in het bijzonder de economische topsectoren en de hoofdkantoren. Daarom staan behoud en versterking van de mainportfunctie van Schiphol en de daarbij behorende luchthavengebonden activiteiten centraal in dit gebied. Tegelijkertijd is het cruciaal om het gebied waarbinnen de mainport Schiphol ligt, economisch goed te laten functioneren. Dit vraagt om een goed en aantrekkelijk woon-, leef- en vestigingsklimaat. Niet alle functies in het gebied kunnen met hetzelfde ambitieniveau worden geaccommodeerd. Ruimtelijke keuzes zijn nodig. Concreet gaat het om het geven van antwoord op vragen als:

  • hoe omgaan met de reservering van de Parallelle Kaagbaan;
  • hoe omgaan met de Westflank (woningbouw en wateropgaven);
  • hoe omgaan met de consequenties van de 380 kV;
  • hoe omgaan met het Luchthavenindelingsbesluit Schiphol (LIB). 
Het maken van keuzes gebeurt in de Structuurvisie Mainport Amsterdam Schiphol Haarlemmermeer (SMASH), die in 2012 wordt opgeleverd. Het doel van de visie is het versterken van de mainport Schiphol (en het bijbehorende netwerk van verbindingen), inclusief de daarbij horende ruimtelijke en infrastructurele randvoorwaarden. De ruimtelijke keuzes worden juridisch verankerd in het Luchthavenindelingsbesluit (LIB).

Zuidas

De Zuidas is gelegen in de nabijheid van Schiphol, tussen het statige Zuid en Buitenveldert en goed ontsloten door diverse verkeer- en vervoermodaliteiten. De metropolitaanse allure, de nabijheid van groen en de binnenstad, de bereikbaarheid en het ruime culturele aanbod en het onderwijs- en voorzieningenaanbod, maken de Zuidas tot een aantrekkelijke plek om te werken, te wonen en te verblijven. Voor het Rijk is het belangrijk de Zuidas te ontwikkelen als economische toplocatie en infrastructuurknooppunt (weg, spoor en openbaar vervoer), samen met andere overheden. In totaal zullen in de Zuidas in de toekomst zo’n 20.000 mensen wonen, 80.000 mensen werken en 30.000 studenten onderwijs genieten. Ook is het gebied een knooppunt waar de A10, de spoor- en metrolijnen en het overige stad- en streekvervoer samenkomen. Deze infrastructuur wordt in de komende jaren uitgebreid. Ook moet de OV-bereikbaarheid vanuit Haarlem en Aalsmeer/Uithoorn worden verbeterd. Om ruimte te scheppen voor de nieuwbouw en uitbreiding van infrastructuur is het al dan niet gedeeltelijk ondergronds brengen van de infrastructuur een belangrijk aspect.

Almere

Eén van de grootste verstedelijkingskansen is het mogelijk maken van de drievoudige schaalsprong in het gebied Amsterdam-Almere- Markermeer (woningbouw, werkgelegenheid, infrastructuur en groen-blauw) samen met betrokken overheden (RRAAM). 
Vooralsnog wordt uitgegaan van een groei met circa 60.000 woningen, waarvan 25.000 voor de Metropoolregio Amsterdam en 15.000 voor Utrecht. Een gefaseerde en vraaggerichte aanpak wordt gehanteerd, gebruik makend van actuele prognoses van de woningbehoefte. Als randvoorwaarde voor deze groei is afgesproken dat de bestaande binnenstedelijke bereikbaarheid van Almere niet mag verslechteren. De inzet is verder gericht op het creëren van circa 100.000 arbeidsplaatsen. De ontwikkeling van Almere vindt plaats in drie gebieden: westelijk (Pampus), oostelijk (Oosterwold) en in centrum/ Weerwater. Het al dan niet buitendijks bouwen in Almere IJland, de realisatie van het Toekomstbestendig Ecologisch Systeem in het IJmeer/Markermeer, de keuze voor een IJmeerverbinding of verdere uitbreiding via de Hollandse brug, het verbeteren van het voorzieningenniveau en de woon/werk balans, zijn opgaven die onderling nauw samenhangen en verder worden uitgewerkt in het Rijk- Regioprogramma Amsterdam-Almere-Markermeer (RRAAM).

Zaan- IJ-oevers

Het project Zaan- IJ-oevers betreft een integrale binnenstedelijke gebiedsontwikkeling. Daarbij worden de oevers van het Amsterdamse IJ verbonden met die van de Zaan, zodat een doorlopend waterfront van Amsterdam naar Zaanstad ontstaat. Het Rijk streeft ernaar dit project ruimtelijk mogelijk te maken samen met andere overheden. Het gebied kan doorgroeien tot een hoogwaardig metropolitaan gebied waar gewoond (max. 45.000 woningen), gewerkt (20.000 arbeidsplaatsen) en gerecreëerd kan worden. Hoewel het accent van de gebiedsontwikkeling na 2020 ligt, kan de herontwikkeling al eerder worden opgepakt. Randvoorwaardelijk is een goede OV-verbinding tussen Amsterdam Noord en Zaandam Zuid, die aansluit op de Noord- Zuidlijn. Van belang zijn verder de tweede Coentunnel/Westrandweg (uitvoering 2012/2013), verbetering van de doorstroming op de A8 en de A10-Noord en het programma Hoogfrequent Spoorvervoer Zaanstad-Amsterdam. Ook de mogelijke verbinding A8-A9 wordt in dit perspectief bezien. Om optimaal gebruik te maken van de beschikbare ruimte is voor de havenontwikkeling het herstructureren en intensiveren van bedrijventerreinen van belang en is op termijn mogelijk uitbreiding van het havengebied nodig. Aandachtspunt hierbij vormen de vigerende milieucontouren. Gezien de vele samenhangende ontwikkelingen in dit gebied en de complexiteit van de milieunormering is een MIRT Onderzoek gestart.

Wateropgaven inclusief Deltaprogramma

In dit gebied is het van belang om de waterkeringen te versterken (Hoogwaterbeschermingsprogramma) en meerlaagse veiligheid (inrichting), het ecologisch systeem van het Markermeer-IJmeer (Natura 2000) en de zoetwatervoorziening (Deltaprogramma deelprogramma IJsselmeer) te verbeteren. Bovendien is het nodig dat er gezorgd wordt voor een adequate zeetoegang van de IJ-mond (Zeesluis IJmuiden).

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu