1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   2 Noordwest-Nederland
  4. Andere gebiedsopgaven

Andere gebiedsopgaven

Haven van Amsterdam

Gezien de potentiële groei van de Amsterdamse haven is er druk op de bestaande ruimte. Om die groei te faciliteren hebben Rijk en regio het voornemen te onderzoeken of intensivering van de bestaande haventerreinen volstaat of dat nieuwe haventerreinen ontwikkeld moeten worden. Vóór 2015 komen Rijk en regio met een integrale visie op de Amsterdamse haven, mede op basis van de uitkomsten van de planstudie Zeetoegang IJmond en de uitkomsten van het MIRT-onderzoek Zaan- IJ-oevers.

Ontwikkelrichting Noord-Holland Noord

De ruimtelijke inzet in Noord-Holland Noord is gericht op de verdere ontwikkeling van de eigen kracht van het gebied en is daarmee tevens ondersteunend voor de Metropoolregio. Tussen 2010 en 2020 worden 24.800 woningen gebouwd, terwijl de vervangingsopgave maximaal 3.200 woningen omvat. Cruciaal voor dit gebied is het meer in evenwicht brengen van de woon-/ werkbalans. Om dit te bereiken moeten er minimaal 10.000 MIRT Projectenboek 2012 | 93 Noordwest-Nederland | 2 arbeidsplaatsen worden gerealiseerd. Daarnaast moet de capaciteit van wegen en spoor op orde zijn. De reconstructie van de N23 Alkmaar-Hoorn-Enkhuizen-Lelystad-Zwolle kan een extra impuls geven aan het vestigingsklimaat in deze zone. Delen van de regio krijgen mogelijk te maken met bevolkingskrimp; het is noodzakelijk hier tijdig op te anticiperen. Het verbeteren van de kwaliteit van de woon- en leefomgeving verdient nadrukkelijk aandacht, zodat mensen worden verleid in deze sterk landelijke regio te wonen en te werken. In het gebied vormen de Agriboard met Seed Valley en de Energyboard twee onderscheidende economische clusters. Rijk en regio onderzoeken de mogelijkheden van deze twee clusters in relatie tot de topsectoren.

Ontwikkelrichting Flevoland

Gezien de ruimtelijke beperkingen in het Noord-Hollandse deel van de Metropoolregio is een flink deel van de verstedelijkingsopgave in de provincie Flevoland gesitueerd, met name in Almere. Deze nieuwbouwopgave dient hand in hand te gaan met kwaliteitsverbeteringen voor de huidige bewoners. Essentieel is tevens het verbeteren van de bereikbaarheid van Flevoland, het realiseren van ecologische randvoorwaarden en het creëren van werkgelegenheid en voorzieningen. Voor Almere geldt dat de afspraken voor verdere verstedelijking worden gemaakt in het samenwerkingsprogramma RRAAM. De ontwikkeling van de luchthaven Lelystad versterkt niet alleen de ontwikkeling van de mainport Schiphol, maar vooral de ruimtelijk-economische structuur van Flevoland. Dit is belangrijk voor de ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam en voor de drievoudige ambitie in het gebied Amsterdam-Almere- Markermeer.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu