1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   9 Noord-Nederland
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

In de Gebiedsagenda Noord-Nederland zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd. Zoals eerder aangegeven decentraliseert het Rijk taken. In dit kader zijn in de Ontwerp Structuurvisie opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in een actualisatie van de gebiedsagenda. Vooruitlopend hierop is, naar de mening van het Rijk, de integrale gebiedsopgave Energyport prioritair. Daarnaast is voor het Rijk de ontwikkeling van een robuust kustlandschap en zoetwatersysteem ter vergroting van de waterveiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen van verdroging van belang.

Energy Port

De economische kracht van Noord-Nederland ligt met name op het gebied van energie. Noord-Nederland vervult van oudsher een grote rol in de nationale energievoorziening. Het Rijk zet in op het versterken van Energyport door het aanwijzen van locaties voor de vestiging van nieuwe elektriciteitscentrales in de Eemshaven en het robuust en compleet maken van het hoofenergienetwerk van Eemshaven via Ens naar Diemen (Noordwest 380 kV verbinding). De ligging aan zee is voor de positie van de Energyport van doorslaggevende betekenis. Hier landt bijvoorbeeld een groot aantal kabels en buisleidingen aan voor elektriciteit, gas, telecom en data, dat zich vertakt naar de rest van Nederland en Europa; in Schoonebeek is de winning van olie weer opgestart. Noord-Nederland beschikt verder over mogelijkheden voor ondergrondse opslag.

Wateropgave inclusief Deltaprogramma

Voor dit gebied is de ontwikkeling van een robuust kustlandschap en zoetwatersysteem ter vergroting van de waterveiligheid en waterzelfvoorziening en het voorkomen van verdroging van belang (o.a. door versterking Afsluitdijk en bijbehorende sluizencomplexen, het Hoogwaterbeschermingsprogramma en de deelprogramma’s Zoetwatervoorziening, IJsselmeer en Waddengebied van het Deltaprogramma).

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu