1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   7 Limburg
  4. Specifieke regionale thema's

Specifieke regionale thema's

Geografische grensligging: van belemmering naar kans

De ligging van Limburg biedt kansen. Limburg kan de toegevoegde waarde bij het grootschalige (inter)nationale goederenvervoer nog meer benutten, ten dienste van de mainports Antwerpen en Rotterdam en de productie- of verzorgingsgebieden. De grens vormt letterlijk nog een barrière door de grote verschillen op sociaal en fiscaal gebied. De kansen liggen hier in een betere grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, kennis, cultuur, natuur en landschap en multimodale infrastructuur.

Internationale bereikbaarheid

De internationale bereikbaarheid van de toptechnologische regio en de corridor tussen mainports, brainport en Duitsland zijn, naast het behoud en ontwikkeling van de synchromodaliteit voor het goederenvervoer, van cruciaal belang. Voor de versterking van de ruimtelijk-economische structuur van de brainport Zuidoost Nederland en greenport Venlo zet het Rijk primair in op het handhaven, verbeteren of realiseren van (intercity)verbindingen met HSL-stations in Düsseldorf, Luik en Aken. 
De A67 en de A2/A76 zijn logistieke assen en kennisassen van de mainports tot Eindhoven/Venlo en van Amsterdam tot Maastricht en zijn van nationaal en internationaal belang. Een goede doorstroming op de trajecten is een basisvoorwaarde voor de verdere ontwikkeling van de brainport Zuidoost Nederland en greenport Venlo. 
Daarnaast resulteren de modernisering van de Maasroute en de uitbreiding van de capaciteit van de sluis bij Ternaaien in een betere doorstroom van goederenvervoer over de Maas richting België.

Demografische omslag: slim inspelen op bevolkingsdaling

De daling van het aantal inwoners speelt nu al in Zuid-Limburg en gaat zich op termijn ook voordoen in Noord- en Midden-Limburg. Daarnaast speelt de vergrijzing van de bevolking. De verandering van de bevolkingssamenstelling heeft ingrijpende gevolgen voor woningbouw, arbeidsmarkt en lokale voorzieningen. Deze demografische ontwikkeling leidt tot een integrale opgave, waarin het sociale, fysieke en economische domein verweven zijn. De uitdaging is om op regionaal niveau te zorgen voor een toekomstbestendig en kwalitatief hoogwaardig onderwijs, een vitale economie, een goed werkende woningmarkt en zorg op maat, vanuit de kracht die in Limburg aanwezig is. De veranderende bevolkingsopbouw biedt mogelijkheden voor de ‘silver economy’, zorg en ‘wellness’ en is tevens een uitdaging voor de economische ontwikkeling van Limburg.

Doorontwikkelen en vermarkten van duurzame ontwikkeling / Cradle-to-Cradle

Het besef groeit dat de economische groei zoals die de afgelopen decennia heeft plaatsgevonden, tegen de beperking van milieu en ruimte aanloopt. De transitie naar duurzame economische groei krijgt steeds meer vorm. Limburg wil koploper zijn in deze transitie in de vorm van innovatieve duurzaamheidsconcepten als Cradle-to- Cradle (C2C) of ‘slimme kringlopen’. Het gaat hierbij om de transitie van de maakindustrie, die ook toepasbaar is bij gebiedsontwikkeling en zelfs positief kan uitwerken op de bereikbaarheid. Een principe als ‘local-for-local’ komt neer op een grotere zelfvoorzienendheid van een gebied, hetgeen leidt tot afname van transport en dus tot meer ruimte op de wegen, waardoor minder congestie optreedt en de bereikbaarheid toeneemt. Het is een vorm van Beter Benutten, maar dan voor de langere termijn.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu