1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   7 Limburg
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

In de Gebiedsagenda Limburg zijn diverse integrale gebiedsopgaven benoemd. Zoals eerder aangegeven decentraliseert het Rijk taken. In dit kader zijn in de Ontwerp Structuurvisie opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in een actualisatie van de gebiedsagenda. Vooruitlopend hierop is, naar de mening van het Rijk, de integrale gebiedsopgave Greenport Venlo prioritair. Daarnaast is voor dit gebied het borgen van de waterveiligheid langs de Maas, de waterkwaliteit en de zoetwatervoorziening van belang. Deze opgaven worden opgepakt binnen het Deltaprogramma.

Greenport Venlo

Venlo ligt in het hart van een regio waarin binnen een straal van honderd kilometer ruim dertig miljoen consumenten wonen. Gecombineerd met de tuinbouw in de Duitse regio Niederrhein ligt hier één van de grootste tuinbouwgebieden van Europa. Hier bevindt zich onder de noemer Greenport Venlo een (inter)nationaal centrum van bedrijvigheid in de logistiek, agrofoodsector en tuinbouw. Dit is na Rotterdam en Amsterdam het derde logistieke knooppunt van Nederland, door de ligging aan (inter) nationale transportroutes over weg, water en spoor. Vanuit de versterking van de ruimtelijk-economische structuur voor de aanwezige topsectoren ligt hier een grote ontwikkelingskans. De fysiek-ruimtelijk opgave is nog niet duidelijk en zal worden onderzocht in het nog uit te voeren MIRT onderzoek. De regio is trekker van het onderzoek, waaraan de ministeries van EL&I en IenM zullen meewerken.

Waterveiligheid Maasvallei / Ooijen-Wanssum / gebiedsontwikkeling Maasplassen inclusief Deltaprogramma

De opgave is om de hoogwaterbescherming in de Maasvallei op orde te brengen en te houden. Dit wordt aangepakt in drie trajecten:
1. Het afronden van het project Maaswerken. Het realiseren van de al geplande rivierverruiming en van de prioritaire kademaatregelen.
2. De aanvullende werkzaamheden om het overeengekomen beschermingsniveau van 1/250 per jaar in het Maasdal te bereiken. Deze worden in beeld gebracht op basis van het resultaat uit de derde ronde toetsen op veiligheid, waarin de Limburgse waterkeringen voor het eerste maal zijn getoetst.
3. De lange termijn opgave voor het Maasdal. Dit wordt uitgewerkt in het Deltaprogramma; het deelprogramma Rivieren komt hierover in 2014 met een advies. Rijk en regio willen de problematiek integraal benaderen. De oplossing van de Grensmaasproblematiek heeft voor het Rijk de hoogste prioriteit.

Het gebiedsontwikkelingsproject Ooijen-Wanssum realiseert de 1/250 per jaar opgave in het plangebied en draagt bij aan de lange termijn opgave in het Maasdal. De gebiedsontwikkeling Maasplassen in samenhang met de N280 verkeert in de startfase.
MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu