1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   Financiële uitwerking
  4. Inzet van de middelen

Inzet van de middelen

De beschikbare middelen worden ingezet voor rijksprojecten (aanleg, beheer en onderhoud), rijksprogramma’s (bestaande uit diverse projecten met dezelfde doelstelling) en voor het verstrekken van (project)subsidies aan decentrale overheden en/of marktpartijen. Om een indruk te geven van de beschikbare rijksmiddelen is in tabel 1 een overzicht opgenomen van de relevante begrotingsreeksen van IenM, EL&I en BZK. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2012. Voor de begrotingsreeksen van de bufferzones geldt dat de middelen voor 2012 en 2013 deel uitmaken van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG). Voor de begrotingsreeks van EL&I zijn aanzienlijke wijzigingen te zien t.o.v. de tabel van vorig jaar. Het kabinet heeft besloten de uitvoering van het natuurbeleid (ILG en EHS) verder te decentraliseren. Decentralisatie van taken en middelen vindt plaats met inachtneming van de bezuinigingen en een decentralisatiekorting. Het in de tabel opgenomen budget betreft ook middelen voor de afronding van het ILG. Daarnaast zijn de budgetten uit het Infrastructuurfonds opgenomen (in het Aanvullend Beleidsakkoord is de planperiode verlengd tot en met 2028 (TK 31070, nr 24)).

Meer informatie

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu