1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   Financiële uitwerking
  4. Doeluitkeringen

Doeluitkeringen

Dit MIRT Projectenboek gaat niet in op projecten die (mede) door decentrale overheden worden gefinancierd uit specifieke gebundelde (doel) uitkeringen, zoals de Brede Doeluitkering Verkeer en Vervoer (BDU) met uitzondering van de projecten en programma’s die in het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zijn opgenomen. De doeluitkeringen worden door het Rijk beschikbaar gesteld, maar de decentrale overheden zijn verantwoordelijk voor de uitvoering en programmering van hun projecten. Deze projecten zijn echter niet minder belangrijk, ze hebben immers ook effect op het ruimtelijk fysieke domein. In tabel 2 is een overzicht opgenomen van de BDU. De cijfers zijn gebaseerd op de begroting 2012. Met betrekking tot het ILG is volstaan met de cijferreeks in tabel 1.

Brede Doeluitkering verkeer en vervoer (BDU)

De BDU is zowel bedoeld voor de (mede)financiering van de exploitatie van het regionale OV als voor regionale investeringen in infrastructuur, duurzaam veilig en mobiliteitsmanagement. Met de BDU wordt een belangrijke verbetering beoogd in de realisering van het verkeer- en vervoerbeleid op regionaal niveau, in samenhang met dat op landelijk niveau. Belangrijk is, dat de geldstromen die vanuit het Rijk naar de decentrale overheden gaan voor de uitvoering van specifieke onderdelen van het verkeer- en vervoerbeleid, gebundeld en ontschot zijn. De decentrale overheden wordt zo de ruimte geboden om op decentraal niveau maatwerkoplossingen te realiseren en prioriteiten te stellen voor verkeer- en vervoervraagstukken (in tijd en uitgavencategorieën). De BDU bedraagt in totaal circa € 2 miljard per jaar.

Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG)

Het kabinet heeft in het Regeerakkoord een wijziging van de verdeling van verantwoordelijkheden tussen bestuurslagen aangekondigd. Natuur wordt, naast ruimte en economie, benoemd als kerntaak van de provincies. Daarom wordt de uitvoering van het natuurbeleid gedecentraliseerd.
Over de decentralisatie van het natuurbeleid wordt momenteel overleg gevoerd tussen Rijk en provincies in het kader van een nieuw af te sluiten bestuursakkoord. Afronding van de thans geldende ILG bestuursovereenkomsten maakt deel uit van dit overleg. De beschikbare middelen, oa. vanuit het ILG, zullen bij decentralisatie via het Provinciefonds ter beschikking worden gesteld aan de provincies.

Meer informatie

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu