1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   6 Brabant
  4. Specifieke regionale thema's

Specifieke regionale thema's

Kenniseconomie

In Brabant is het versterken van diverse economische (innovatieve) clusters en het creëren van een excellent (internationaal) vestigingsklimaat een belangrijk thema. In het zuidoosten van Brabant gaat het dan vooral om de kennisintensieve bedrijvigheid: de verdere ontwikkeling van de brainport rond Eindhoven als brandpunt van de brainport Zuidoost Nederland. In de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte en de brief ‘Prioritering investeringen infrastructuur en water’ is de brainport naast de mainports en de greenports een gebied waar het Rijk extra aandacht aan besteedt middels een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak.

Bereikbaarheid

De bereikbaarheid van Brabant en de verbindingen door Brabant zijn van belang voor de ontwikkeling van de mainport Rotterdam (inclusief Moerdijk), de brainport Zuidoost Nederland en de greenport Venlo. Daarvoor moet de (inter)nationale bereikbaarheid (weg, spoor, OV, water en lucht) in combinatie met het ontwikkelen van multimodale knooppunten verbeterd worden. Daarbij hoort de ontwikkeling van een adequaat logistiek netwerk met sterke intermodale verbindingen. Het Rijk zet primair in op het handhaven, verbeteren of realiseren van de bereikbaarheid via weg (o.a. op de A58 en A67 als achterlandverbinding van de mainport Rotterdam), water, spoor (o.a via IC-verbindingen met HSL-stations in Düsseldorf, Luik en Aken) en de lucht (o.a. via Eindhoven Airport). Daarnaast is ruimte nodig voor de verdere ontwikkeling van het transport van (gevaarlijke) stoffen via buisleidingen.

Quality of life

Het vestigingsklimaat voor (buitenlandse) bedrijven en kenniswerkers vraagt om sterke woonmilieus, concurrerende werklocaties en een aantrekkelijk landschap, met aansprekende recreatiemogelijkheden. Decentrale overheden hebben bij deze opgaven het voortouw. Daarbij gaat de aandacht vooral uit naar de ontwikkeling van sterke steden en vitale dorpen en het realiseren van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefmilieu, mede in de vorm van hoogstedelijke zones en stedelijke knooppunten.

Duurzaamheid en energie

Met betrekking tot duurzaamheid en energie is het realiseren van een duurzame energievoorziening en het vergroten van waterveiligheid, waterbergend vermogen en voldoende zoetwater (mede met het oog op de klimaatverandering) belangrijk. In het westelijk deel van Noord-Brabant ligt er een opgave voor het aanwijzen van voorkeursgebieden voor grootschalige windenergie en het robuust en compleet maken van het hoofdenergienetwerk (380 kV). Daarnaast liggen er in dit gebied goede kansen voor duurzame energievoorziening (en energietransitie). Ook vervoer van energie(-producten) via buisleidingen is van belang.

Natuur en landschap

Rijk en regio erkennen het belang van het borgen en verder ontwikkelen van de rijkdom aan Brabantse landschappen en natuurgebieden, ieder binnen zijn eigen verantwoordelijkheden. Het Rijk heeft een eigen verantwoordelijk voor het tot stand brengen en beschermen van de (herijkte) EHS, inclusief de Natura 2000-gebieden en de werelderfgoederen/stads- en dorpsgezichten.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu