1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   6 Brabant
  4. Prioritaire gebiedsopgaven

Prioritaire gebiedsopgaven

In de Gebiedsagenda Brabant zijn zes integrale integrale gebiedsopgaven benoemd: West-Brabant, Midden-Brabant, A2-zone ‘kennisas’, As Waalwijk- ‘s-Hertogenbosch-Arnhem/Nijmegen, Zuidoostvleugel Brabantstad / Brainport en Oost-Brabant. Zoals eerder aangegeven decentraliseert het Rijk taken. In dit kader zijn in de Ontwerp Structuurvisie opgaven van nationaal belang scherper benoemd en keuzes gemaakt. Dit zal een doorwerking moeten krijgen in een actualisatie van de gebiedsagenda. Vooruitlopend hierop is, naar de mening van het Rijk, de integrale gebiedsopgave brainport Eindhoven (brainport Zuidoost Nederland) prioritair.

Brainport Zuidoost Nederland / brainport rond Eindhoven

Vanuit een nationaal perspectief is de ontwikkeling van de brainport regio rond Eindhoven, als centrum van de brainport Zuidoost Nederland, een prioritaire gebiedsopgave. Voor de versterking van de internationale concurrentiepositie is een gebiedsgerichte, programmatische urgentieaanpak nodig. Het gaat niet alleen om een goede (inter-)nationale bereikbaarheid, maar ook om een goed woon- en werkklimaat, inclusief kwalitatief hoogwaardig én bereikbaar groen, sportmogelijkheden en cultuur (de zogenaamde ‘quality of life’). Deze integrale opgaven worden in lijn met de Visie Brainport 2020 opgepakt in het kader van de verdere ontwikkeling van Eindhoven Airport conform het Aldersadvies, de Brainport Avenue aan de westzijde van Eindhoven en de afspraken over Brainport-Oost aan de oostelijke zijde. Het centrum van Eindhoven staat voor de uitdaging meer stedelijke allure te ontwikkelen, tegen de achtergrond van een ingrijpende binnenstedelijke herstructureringsopgave.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu