1. Home
  2.   MIRT 2012
  3.   6 Brabant
  4. Overige gebiedsopgaven

Overige gebiedsopgaven

De provincie Noord-Brabant is, bijvoorbeeld middels de BrabantStad-samenwerking, verantwoordelijk voor het waarborgen van het internationale vestigingsklimaat Brabant-breed. Zij staan aan de lat voor de regie op de ruimtelijke ordening en specifieke opgaven als verstedelijking, landschap, de ontwikkeling van sterke steden en vitale dorpen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor het functioneren van het ‘daily urban system’ van het stedelijk netwerk BrabantStad.
In de gebiedsagenda Brabant onderscheiden Rijk en regio, naast Zuidoost Brabant, vijf andere gebieden waar de stapeling van sectorale en thematische opgaven op meerdere schaalniveaus leidt tot integrale en samenhangende gebiedsopgaven. De provincie en gemeenten staan aan de lat voor het faciliteren van specifieke ruimtelijke ontwikkelingen als logistiek park Moerdijk, AFC Dinteloord, het Groene Woud en het Agro-food complex in Oost-Brabant.

West-Brabant

In West-Brabant is de opgave om de economische groei (logistiek, glastuinbouw, maintenance), de krimpende bevolking, de landschappelijke kwaliteit en de ingrepen in het kader van de energietransitie en klimaatverandering integraal aan te pakken. In het bijzonder gaat daarbij aandacht uit naar de koppeling met het multimodale netwerk van infrastructuur tussen en vanaf de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen. Naar aanleiding van de MIRT-Verkenning Antwerpen-Rotterdam zijn bestuurlijke afspraken gemaakt over bijvoorbeeld de Logistieke Delta, ruimtelijke reserveringen voor multimodale ontsluitingen, de zoetwatervoorziening en energieopwekking. Hiernaast speelt er een brede ruimtelijke wateropgave in het kader van Zuidwestelijke Delta en zijn er mogelijkheden voor duurzame energie.

Midden-Brabant

Midden-Brabant ontleent haar economische kracht aan ‘social innovation’ en een gevarieerd economisch portfolio. De integrale gebiedsopgave is gericht op het versterken van het verblijfs- en vestigingsklimaat in deze regio. Centraal staat de versterking van het landschappelijk netwerk, zoals het Groene Woud, in combinatie met het faciliteren van de ruimtelijk-economische dynamiek langs bestaande infrastructuurassen, zoals Spoorzones, A58, A59 en de N261. Kansen doen zich voor in het slim schakelen tussen verschillende modaliteiten (weg, water, spoor).

A2-zone kennisas en de As Waalwijk-‘s-Hertogenbosch-Arnhem/Nijmegen

De A2-zone ‘kennisas’ en de As Waalwijk-‘s-Hertogenbosch- Arnhem/Nijmegen verbinden stedelijke concentraties, ook over de provinciegrens heen. De meervoudige gebiedsopgave bestaat uit het versterken van bestaande en nieuwe stedelijke knooppunten, het afstemmen van nieuwe woon- en werklokaties, het faciliteren en reguleren van de vervoersvraag (spoor, weg en water) en het versterken en verweven van de landschapsecologische zones. Daarnaast is er sprake van een zelfstandige integrale wateropgave rond de Maas en de Waal.

Oost-Brabant

Oost-Brabant is een vitale landelijke regio en het agrofoodcomplex speelt binnen het internationale speelveld een belangrijke rol. De ontwikkelingen in de landbouw vragen om een vernieuwd agrarisch landschap. De opgave is om daarbij de ruimtelijke kwaliteit en bereikbaarheid van de regio te borgen en na te denken over nieuwe intelligente agrologistieke en ruimtelijke concepten.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu