1. Home
 2.   MIRT 2012
 3.   Bijlagen
 4. III Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten

III Voortgangsrapportage Tracéwetprojecten

In deze halfjaarlijkse voortgangsrapportage is de voortgang opgenomen van Tracéwetplichtige projecten in de planstudiefase, waaronder twee Spoedaanpakprojecten waarover nog besluitvorming moet plaatsvinden. De halfjaarlijkse voortgangsrapportage beslaat de periode van 1 januari tot en met 30 juni 2011, met als referentie de voorgaande voortgangsrapportage over de tweede helft van 2010, die op 10 juni 2011 naar de Tweede Kamer is gestuurd (TK 29385, nr 64). Tevens is de stand van zaken over de maand juli 2011 meegenomen.

Algemeen beeld

De Spoedaanpak Wegen is 16 mei 2011 afgerond en heeft gezorgd voor 28 schoppen in de grond en 16 lintjes die zijn doorgeknipt. Twee Spoedaanpakprojecten zijn nog in de besluitvormingsfase en worden derhalve nog in deze voortgangsrapportage vermeld. De Spoedaanpakprojecten die in de realisatiefase zijn, worden in deze voortgangsrapportage niet meer vermeld.

Ten opzichte van de vorige voortgangsrapportage is de definitieve planning voor 18 projecten stabiel. Van één project is de procedure met een jaar versneld. Van 6 projecten is de definitieve besluitvorming vertraagd. Voor 3 projecten heeft dit effect op de openstelling. Daarnaast is de geplande openstelling van 2 projecten naar achter geschoven.

De verschuiving in de planning komt enerzijds door de tussenuitspraak van de Raad van State over de actualiteit van de gebruikte verkeersgegevens voor het project A1 ‘t Gooi. Dit heeft gevolgen voor nu lopende projecten. Zo zijn nieuwe verkeersberekeningen noodzakelijk, waaruit effecten voor geluid en natuur inzichtelijk worden en zijn de projecten tegen het licht gehouden van het nieuwe Nederlands Regionaal Model 2011 (NRM). Het maken van de berekeningen en de resultaten van de nieuwe berekeningen hebben geleid tot een aangepaste planning, die uiteindelijk moet leiden tot een robuuste besluitvorming. Het is het streven om bij de geconstateerde problemen of wijzigingen in het vervolg sneller te beslissen hoe hiermee wordt omgegaan. Hiermee wordt voorkomen dat vertragingen zich gaan opstapelen.

Anderzijds zorgt door bezuinigingen veroorzaakte financiële herprioritering voor verschuivingen in enkele planningen. Voor een aantal projecten leidt dit tot versobering van het ontwerp.

Behaalde mijlpalen

In de eerste twee kwartalen van 2011 zijn er 12 besluiten vastgesteld, waarvan 8 definitieve besluiten. Daarnaast is er één definitief besluit vastgesteld in juli 2011.
 • Projecten opengesteld: A9 Velsen-Raasdorp, A9 Raasdorp- Badhoevedorp, A1/A6 Diemen-Muiderberg-Almere Stad West, A27 Everdingen-Lunetten, A1 Watergraafsmeer-Diemen, A2 Maasbracht-Geleen, A28 Hattemerbroek-Lankhorst, N57 Veersedam-Middelburg en A50 Valburg-Grijsoord.
 • Tracébesluiten vastgesteld voor: N2 Meerenakkerweg, A4 Dinteloord Steenbergen, A27 Lunetten-Rijnsweerd, N61 Hoek-Schoondijke, A12 Zoetermeer-Zoetermeer Centrum, A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, N11 Leiden/Zoeterwoude- Alphen a/d Rijn, A2 Den Bosch-Eindhoven, Sporen Den Bosch.
 • Ontwerp Tracébesluiten vastgesteld voor: A9 Omlegging Badhoevedorp, N33 Assen-Zuidbroek (zuid).
 • Ontwerp Wegaanpassingsbesluiten vastgesteld voor: A28 Utrecht- Amersfoort.    

Analyse voortgang projecten

In totaal zijn er 26 projecten die vallen onder de Tracéwet. Het betreft:
 • 14 hoofdwegenprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen; 
 • 4 hoofdwegenprojecten die de uitgebreide Tracéwetprocedure doorlopen;
 • 1 spoorwegproject dat de uitgebreide Tracéwetprocedure doorloopt;
 • 4 spoorwegprojecten die de verkorte Tracéwetprocedure doorlopen;
 • 1 vaarwegproject dat de verkorte Tracéwetprocedure doorloopt
 • 2 Spoedwetprojecten.    
Ten opzichte van de vorige rapportage, waarin 64 projecten werden behandeld, zijn de volgende wijzigingen opgetreden:
 • 28 Spoedaanpakprojecten worden niet meer in deze rapportage opgenomen na de afronding van de Spoedaanpak.
 • 9 hoofdwegenprojecten, A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere, A4 Delft-Schiedam, A12 Zoetermeer-Zoetermeer centrum, A29 knoopunt Vaanplein-aansluiting Barendrecht, N61 Hoek- Schoondijke, N2 Meerenakkerweg, A4 Dinteloord-Bergen op Zoom, A2 passage Maastricht en de A74 Venlo zijn overgegaan naar de realisatiefase en daarom niet meer opgenomen in deze rapportage.
 • 1 spoorwegproject, de vrije spoorkruising Amersfoort West, is overgegaan naar de realisatiefase en daarom niet meer opgenomen in deze rapportage.    

Analyse MIRT projecten

Voor 18 projecten ligt de planning voor de definitieve besluitvorming en openstelling op schema. In de eerste twee kwartalen van 2011 zijn er 8 definitieve besluiten vastgesteld. Daarnaast is er één definitief besluit vastgesteld in juli 2011. Voor 1 project is de besluitvorming met 1 jaar versneld, dankzij de implementatie van Sneller & Beter in het project. Voor 6 projecten is de definitieve besluitvorming vertraagd, dit heeft voor 3 projecten effecten op de openstelling. Daarnaast is de openstelling van 2 projecten vertraagd, door financiële prioritering en scope wijziging.
 • A9 Omlegging Badhoevedorp: OTB is volgens planning in juni 2011 vastgesteld. Vanwege versoberingmaatregelen wordt het TB met een half jaar verschoven en verschuift de openstelling daardoor ook.
 • A28 Utrecht-Amersfoort: Het definitieve besluit en openstelling verschuiven met 5 maanden naar achter als gevolg van de noodzakelijke actualisatie van de verkeersprognoses.
 • A27/A1 Utrecht Noord-Knooppunt Eemnes- aansluiting Bunschoten: Als gevolg van de noodzakelijke actualisatie van de verkeersprognoses verschuift het TB een jaar in de planning.
 • A12 Bypass Nootdorp: De planning van het definitieve besluit verschuift een jaar naar achter vanwege noodzaak tot optimalisatie van de geluidsmaatregelen. Dit heeft geen effect op de openstelling.
 • A12 Ede-Grijsoord: Als gevolg van de uitwerking van mitigerende maatregelen in het kader van Natura-2000, verschuift de definitieve besluitvorming een kwartaal naar achter.
 • A6/A7 Joure: De openstelling wordt met een half jaar naar achter geschoven als gevolg van een scopewijziging. Het knooppunt wordt geschikt gemaakt voor 130 km/uur.
 • N33 Assen-Zuidbroek (zuid): Op verzoek van de regio is het ontwerp aangepast met een klaverblad i.p.v. een botonde. Hierdoor worden berekeningen opnieuw uitgevoerd. De planning van het definitieve besluit verschuift daardoor met een kwartaal.
 • Lekkanaal/3e kolk Beatrixsluis: Na aanvankelijk als sectoraal rijksproject te zijn gestart, werken Rijk en regio nu samen aan de ontwikkeling van het gebied. Het gaat hierbij om de uitbreiding van de sluiscapaciteit, de aanleg van een binnenhaven, de realisatie van ligplaatsen, de ontwikkeling van een bedrijventerrein en de totstandkoming van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. Door de toepassing van de Sneller & Beterwerkwijze is de besluitvorming met een jaar versneld. Door de samenhang die het project heeft met de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving duurt de realisatie echter langer.    
Er zijn 2 figuren opgenomen die inzicht geven in de voortgang van de projecten:
 • Figuur 1 maakt de procedurele voortgang inzichtelijk (huidige planning Tracébesluit ten opzichte van planning vorige voortgangsrapportage)
 • Figuur 2 geeft een overzicht van de verwachte openstellingen.    
Figuur 1 en 2

Voortgangsoverzicht Tracéwetprojecten tabellen

Toelichting gebruikte afkortingen:
 • SN: Startnotitie
 • RL: Richtlijnen
 • TN/MER: Trajectnota/Milieueffectrapportage
 • SP: Standpunt
 • GSP: Gewijzigd standpunt
 • (O)TB: (Ontwerp) Tracébesluit
 • GTB: Gewijzigd Tracébesluit
 • (O)WAB: (Ontwerp) Wegaanpassingsbesluit
 • R: Realisatie    

Meer informatie

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu