1. Home
  2.   MIRT 2012
  3. Over het MIRT

Over het MIRT

Ruimte en middelen zijn schaars in Nederland. Daarom moeten we goed kijken naar hoe we deze ruimte het beste kunnen inrichten. Om dat te doen is een gezamenlijk beeld nodig van de opgaven in een specifiek gebied. Het Rijk en de decentrale overheden hebben daarom per regio een gebiedsagenda vastgesteld. Deze gebiedsagenda bevat zowel een gezamenlijke visie als de samen onderkende opgave(n) van een gebied. De besluitvorming over de vraag voor welke opgaven, welke oplossingen gekozen worden, gebeurt in samenspraak tussen Rijk en regio in de bestuurlijke overleggen. Voor het Rijk is het kader voor de prioritering van de opgaven en oplossingen de (Ontwerp) Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) en de beleidsmix investeren, innoveren en instandhouden.

Het MIRT (Meerjarenprogramma Ruimte, Infrastructuur en Transport) gaat over de financiële investeringen in deze integrale gezamenlijke oplossingen (programma’s en projecten). Om de interne procesgang bij het Rijk van de besluitvorming over de investeringen voor een ieder navolgbaar te maken, zijn spelregels van het MIRT, de zogeheten MIRT Spelregels, afgesproken. Deze hebben betrekking op de verschillende fasen van de besluitvorming (verkenning, planstudie en realisatie). De spelregels worden geactualiseerd en zullen de MIRT Spelregels uit januari 2009 vervangen. De actualisatie betreft een eenduidiger gebruik van terminologie, de verdere ‘vernatting’ in het kader van de start van het Deltaprogramma, het integreren van de uitkomsten van Sneller&Beter (met name procesontwerp) en de wijziging van de Tracéwet. Daarnaast wordt het aantal beslismomenten teruggebracht van vijf naar vier. Er kan ook sprake zijn van een MIRT Onderzoek. Dit onderzoek is er ofwel op gericht een opgave of ontwikkelrichting nader te concretiseren, ofwel om een gebiedsontwikkeling uitvoeringsgereed te maken. Het is echter geen eerste stap op weg naar een beslissing over een eventuele rijksinvestering.

De gebiedsagenda, de bestuurlijke overleggen, de spelregels van het MIRT, het MIRT Onderzoek en dit MIRT Projectenboek vormen samen het MIRT. Een uitgebreidere toelichting op deze onderdelen vindt u in Bijlage I.

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu