MIRT Projectenboek 2012 - Homepage

Voorwoord

MIRT Projectenboek 2012

Dit is het vijfde MIRT Projectenboek. Dit boek biedt een integraal overzicht van de ruimtelijke opgaven, programma’s en projecten van nationaal belang. Er zijn twee grote veranderingen van betekenis voor het MIRT Projectenboek 2012. 

Allereerst is het MIRT met de Ontwerp Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte als samenhangend investeringsprogramma in een actueel beleidskader gezet. Daarmee is het roer in het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid om. Vanuit het idee om de ruimtelijke ordening zo dicht mogelijk te brengen bij degene die het aangaat (burgers en bedrijven) laat ik meer over aan provincies en gemeenten. Zo is besloten om verschillende projecten uit het MIRT te decentraliseren. In dit boek geef ik een overzicht van de projecten die inmiddels al gedecentraliseerd zijn. 

Daarnaast is met het Regeerakkoord van het kabinet Rutte de horizon van het MIRT verlengd tot 2028. In de brief Prioritering investeringen mobiliteit en water heb ik 3/8ste deel van het verlengd Infrastructuurfonds tot en met 2028 gevuld met projecten die de mainports, brainports, greenports én hun achterlandverbindingen – en daarmee de BV Nederland – als geheel versterken. Ik zie het MIRT kortom als een investeringsprogramma ten behoeve van een concurrerend, bereikbaar, leefbaar en veilig Nederland. 

Naast deze grote veranderingen zijn een aantal kleinere aanpassingen doorgevoerd. Zo is – waar dit aan de orde is – op projectniveau zichtbaar waar taakstellingen uit het Regeerakkoord worden doorgevoerd en wat de omvang hiervan is. Nieuw is ook de zogenoemde Gebiedsprojectenkaart die laat zien welke projecten in de gebieden in uitvoering zijn of op stapel staan. 

Mede namens de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu en de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie, 

De minister van Infrastructuur en Milieu,
september 2011 

mw. drs. M.H. Schultz van Haegen 

MIRT Projectenboek 2012

Hoofdmenu

Servicemenu